CHC Platform

Het CHC-platform is een virtuele ruimte waarop informatie verschijnt rond het CHC-model (Cattell-Horn-Carroll) en de implementatie ervan in Vlaanderen (en Nederland). Het is bedoeld als een open platform waarop CHC-gerelateerde informatie, documenten en FAQ’s kunnen geconsulteerd en geplaatst worden. Op deze manier bundelen CAPvzw en PDC Thomas More de initiatieven, de recente ontwikkelingen en praktijkafspraken voor alle psychologisch en pedagogisch geschoolde diagnostici bij het onderzoek van de cognitieve vaardigheden.

U kan het platform vrij consulteren op de website van het PDC Thomas More Antwerpen. De informatie van dit platform mag gebruikt mits bronvermelding (verwijzing naar CAPvzw en PDC) en zonder commerciële  doeleinden. Bij vragen of opmerkingen mag u contact opnemen met het PDC (pdc@thomasmore.be).

NIEUWE PUBLICATIE

De publicatie ‘Het zeer lage IQ: een meet- en werkwijzer’ (Magez, De Jonghe & Van Parijs, 2021) focust op het zeer lage IQ bij kinderen, adolescenten en volwassenen. De auteurs combineren de metrische roots van het oorspronkelijke IQ met het CHC-gedachtegoed om een IQ lager dan 50/55 metrisch te benaderen met de actueel (2021) beschikbare en erkende intelligentietests. Vanuit het verkregen CHC-profiel en de observatie kan de testleider niet alleen onderkennende hypothesen beantwoorden maar verkrijgt hij ook een brede basis voor het formuleren van handelingsgerichte adviezen.
Gepubliceerd in samenwerking tussen CAP vzw en PDC Thomas More.

Kostprijs: 18 euro (inclusief BTW) + verzendingskosten

Bestellen doe je door dit formulier in te vullen. Je ontvangt vervolgens een mail met bijkomende instructies omtrent de betaling.

Bijhorende praktische werkbladen kan je hier gratis downloaden.

NIEUW op het platform

 • WISC-V: het HGD stappenplan, de werkbrochure en handige sjablonen bij de WISC-V CHC zijn beschikbaar. Neem een kijkje bij de WISC-V.
 • KCD-beoordeling van de WISC-V

BINNENKORT op het platform

 • CoVaT-CHC Basisversie binnen het CHC-model

Het CHC-model in de praktijk

Het CHC-model is vandaag één van de meest wetenschappelijk onderbouwde modellen voor het meten van cognitieve vaardigheden dat tevens directe handvaten biedt voor de praktijk. Wereldwijd heeft dit model dan ook een grote invloed op intelligentiemeting en testontwikkeling, waaronder ook in Vlaanderen en Nederland.

Het CAP/PDC CHC-vademecum ‘Intelligentie in nieuwe banen: De integratie van het CHC-model in de psychodiagnostische praktijk’ (Magez, De Cleen, Bos, Rauws, Geerinck & de Kerf, 2015) geeft een overzicht van het CHC-model en zijn toepassing in de psychologische praktijk. De belangrijkste voordelen van het CHC-model worden hieronder kort toegelicht:

 • Bij de afname van één intelligentietest biedt het gebruik van het CHC-model bij het interpreteren van testresultaten belangrijke voordelen voor het opstellen van handelingsgericht adviezen. Hiervoor kan je onder andere gebruik maken van de BCV-fiches met interventiemogelijkheden.
 • Daarnaast biedt het CHC-model een theoretisch kader om een basistest aan te vullen met andere tests wanneer dit wenselijk is op basis van de hulpvraag of naar aanleiding van uiteenlopende testresultaten bij afname van een basistest. Hiervoor kan je gebruik maken van de werkschema’s opgesteld per intelligentietest.

Algemeen

 • Kwalificaties IQ-testen Vlaanderen (Belgische Testcommissie, januari 2021) aan de hand van de TQ-scan: laatste up-date van de kwalificatie van intelligentietests in Vlaanderen.
 • Statistische relatie tussen soorten normen: in testmateriaal worden verschillende soorten normen gebruikt. Normen met een normaalverdeling werden statistisch vergeleken en naast elkaar geplaatst, na consensusoverleg met verschillende diensten.
 • Schema’s per leeftijd (2013): overzicht van de plaatsing van psychodiagnostische instrumenten binnen het CHC-model. De documenten terug te vinden onder WISC-III en WPPSI-III zijn ontwikkeld door de werkgroep CHC van het VCLB De Wissel Antwerpen.
 • Niet-Talige Index (NiTaL; Rauws & Magez, 2017): Deze index is geen aparte cognitieve vaardigheid, maar geeft de mogelijkheid om een faire schatting te maken van de cognitieve vaardigheden van een leerling met een vermoeden van ernstige taalproblemen of – stoornissen en bij anderstalige kinderen met weinig onderwijservaring.
 • NiTaL-indexen: concepten in ontwikkeling (Magez, 2021).

Werkschema’s per basistest (XBA)

Ondanks de recente herzieningen en ontwikkelingen van intelligentietests, beschikken we in Vlaanderen en Nederland tot op heden niet over één instrument dat alle cognitieve vaardigheden meet. Daarnaast bevatten de meeste tests onvoldoende extra subtesten om dieper in te gaan op bepaalde cognitieve vaardigheden indien dit gewenst is. Daarom zijn we in bepaalde gevallen aangewezen op een benadering waarbij we vertrekken vanuit één kernsubtest en aanvullen vanuit andere tests.

Flanagan en collega’s ontwierpen na jaren studiewerk en ervaring (> 1997)  een crossbatterijbenadering (XBA) die psychometrisch en theoretisch verantwoord is. Deze principes zijn voor Vlaanderen uitgewerkt in de CAP-publicatie van 2007, aangevuld in 2010 (CHC-platform) en binnen CAP-overleg van 2013. Het resultaat vindt zijn neerslag in psychometrische principes van de crossbatterijbenadering (XBA). Het respecteren van de XBA-principes geeft de psychometrisch best onderbouwde beoordeling van de cognitieve vaardigheden van een cliënt, binnen de grenzen van praktische beperkingen (bijv. tijd en beschikbaarheid van tests) en de diagnostische vraagstelling (21/06/2013 PVOC Antwerpen).

Algemene documenten

CoVaT-CHC

(coming soon)

WISC-V

WISC-III

WPPSI-IV

WPPSI-III

WAIS-IV

Van CHC-profiel naar handelingsgerichte adviezen

Hulpmiddelen

Achtergrondinformatie

Volgende documenten geven zeer waardevolle achtergrondinformatie die nuttig is om effectieve handelingsgerichte adviezen te selecteren en concretiseren.

BCV-fiches met interventiemogelijkheden

De BCV-fiches zelf zijn enkel bedoeld als inspiratiebron bij het opstellen van adviezen en handelingsplannen. Een goed handelingsgericht advies kan enkel opgesteld worden op basis van een ruim diagnostisch beeld dat steeds gebaseerd is op meer gegevens dan enkel een CHC-profielanalyse. Ook de haalbaarheid binnen de onderwijs- en opvoedingscontext of hulpverlening moet steeds in rekening gebracht worden. Maak steeds een beperkte selectie en concretiseer.

Gisleen Rauws (VCLB De Wissel, CAP vzw) herwerkte de vroegere interventiefiches, gebaseerd op een grondige literatuurstudie (Rauws, 2015).

Casussen uit de praktijk

Per thema worden infobundels uitgewerkt. Hierin is beknopte achtergrondinformatie terug te vinden over de toepassing van CHC bij specifieke doelgroepen, geïllustreerd met casusmateriaal.

FAQ’s

De reglementering voor VAPH-dossiers en het RIZIV is (nog) niet aangepast aan het CHC-intelligentiemodel. Er moeten nog steeds klassieke Wechsler-IQ’s vermeld worden. VCLB De Wissel noteerde de huidige stand van zaken en geeft de aanpak weer voor het indienen van zulke dossiers bij WPPSI-III en WISC-III (Rauws, 2014).

 1. CHC en Faire diagnostiek
 2. Vervangen van subtests – samenstelling van de testbatterij
 3. CHC en Handelingsgericht werken
 4. CHC en hertesten
 5. (Nieuwe) instrumenten
 6. VAPH
 7. CHC en praktische implicaties
 8. Digitale versie (scoringsmodule)
 9. CHC – berekeningen

 

Presentaties CHC-vormingen

Publicaties

2021

Magez, W., De Jonghe, E. & Van Parijs, K. (2021). Het zeer lage IQ: een meet- en werkwijzer. Brussel: VCLB Service.

Van Parijs, K., Tierens M. & Joris, S.(2021). CoVaT-CHC: Meting van cognitieve vaardigheden bij kinderen. In W.C.M. Resing (Red.), Handboek intelligentietheorie en testgebruik (pp. 287-309). Pearson Benelux.​​

Joris, S. (2021). IQ, COVID & CHC. blog.

2020

Joris, S., Dejonghe, C. & Tierens, M. (2020). Het WISC-V mysterie: handvatten voor de praktijk. blog.

2017

Dejonghe, C. & Depaepe, K. (2017). Faire diagnostiek van intelligentie bij vluchtelingen. Kan de Wechsler Non-verbal Scale of Ability (WNV-NL) een oplossing bieden? Tijdschrift Klinische Psychologie, 47 (4), 28-35.

Tierens, M. & Dejonghe, C. (2017). De zin en onzin van IQ-meting in het onderwijs. blog.

2016

 1. Verschueren, K. (2016). Het CHC-model van intelligentie: een introductie. TOKK, 3-4, 97-112.
 2. Bos, A., Dejonghe, C. & Magez, W. (2016). Het CHC-model in de praktijk: perspectieven met de cross-batterijbenadering. TOKK, 3-4, 113-122.
 3. Rauws, G. (2016). De cijfers voorbij: van CHC-profiel naar aanbevelingen. TOKK, 3-4, 123-140.
 4. De Kerf, L. & Mostaert, C. (2016). Taalstoornis? Taalachterstand? Verstandelijke beperking? CHC-intelligentieonderzoek als eerste tap binnen diagnostiek van taalmoeilijkheden bij meertalige kinderen. TOKK, 3-4, 141-154.
 5. Van Den Heuvel, E., Van Echelpoel, S., Manders, E., Zink, I & Swillen A. (2016). Cognitieve ontwikkelingstrajecten bij lagereschoolkinderen met het williamssyndroom. TOKK, 3-4, 155-168.
 6. Tierens, M., Van Parijs, K., Bos, A. & Magez, W. (2016). Het CHC-model als basis voor testontwikkeling: de CoVaT-CHC Basisversie. TOKK, 3-4, 169- .

2015

 • Magez, W. & De Jonghe, E. (2015). Het zeer lage IQ. Deel I: hoe breng je cognitieve vaardigheden en ontwikkeling lager dan IQ 50-55 in kaart vanuit het CHC-gedachtegoed? Brussel: VCLB Service.
 • Magez, W. & De Jonghe, E. (2015). Het zeer lage IQ. Deel II: werkwijzer. Brussel: VCLB Service.
 • Magez, W., Wuyts, R. & Germeijs, V. (2015). TODIO-L gebruiken in het CHC-model? Het kan! Caleidoscoop, 27(3), 36-37.
 • Tierens, M. & Van Huynegem, J. (2015). Intelligentiemeting in nieuwe banen: CoVaT-CHC. Caleidoscoop, 27(4), 26-31.
 • Uzieblo, K., Habets, P., Jeandarme, I. (2015). De IQ-score in twijfel getrokken: evolutie naar een multidimensioneel cognitief vaardigheidsprofiel. Een illustratie uit de forensische psychiatrie, Neuropraxis, 19, 87-94, doi: 10.1007/s12474-015-0095-y
 • Verschueren, K., & Resing, W. C. (2015). Intelligentiediagnostiek volgens het CHC-model. Van theorie naar praktijk. In: W. C. Resing (Red.), Handboek intelligentietheorie en testgebruik. Amsterdam: Pearson.

2014

2013

 • Flanagan,D.P., Alfonso, V.C. & Ortiz, S.O. (Red.). (2013). Essentials of cross-battery assessment (3th ed). Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons.
 • Van Gisteren naar Nu (Magez, 2013)
 • Van Nu naar Morgen (Magez, 2013)

2012

 • Flanagan,D.P. & Harrison, P.L. (Red.). (2012). Contemporary intellectual assessment (3th ed). New York/London: Guilford Press.
 • Uzieblo, K., Winter, J., Vanderfaeillie, J., & Rossi, G, Magez, W. (2012). Intelligent diagnosing of intellectual disabilities in offenders? Food for thought. Behavioral Sciences & the Law, 48, 28–48, doi:10.1002/bsl

2011

2010 & ouder

 • Carroll, J. B. (1993). Human cognitive abilities: A survey of factor analytic studies. New York: Cambridge University Press.
 • Flanagan,D.P., Mc Grew, K.S. & Ortiz, S.O. (2000). The Wechsler Intelligence Scales and Gf-Gc theory: A contempary approach to interpretation. Boston: Allyn & Bacon.
 • Magez, W. (2003). Intelligentieonderzoek: theorie en praktijk bij de Wechslerschalen. Handboek met introductie in het CHC-model. Brussel: VCLB Vormingscentrum.
 • Magez, W. (2009). De I van IQ. IQ voor ‘slimmies’. Caleidoscoop, 21 (1), 20-24.
 • Magez, W. & De Cleen, W. (2007). Intelligentiemeting in nieuwe banen: de integratie van het CHC-model in de psychodiagnostische praktijk. Brasschaat/Antwerpen: CAP vzw & Psychodiagnostisch Centrum Lessius Hogeschool.
 • Magez, W. & Stinissen, H. (2010, 2e druk). Diagnostiek bij allochtonen. Schoolpsychologisch onderzoek met psychodiagnostische tests voor intelligentie en cognitieve vaardigheden. Brussel: VCLB Service.

Websites