Testotheek

Opzet

De Testotheek op Campus Sanderus bestaat uit een ruime collectie van psychologische tests, observatieschalen, vragenlijsten en programma’s gericht op diagnostiek. De opzet van de Testotheek is om de gebruikers de mogelijkheid te bieden kennis te maken met het beschikbare psychodiagnostisch testmateriaal.

Locatie

De testotheek van de opleiding Toegepaste Psychologie is geïntegreerd in het leercentrum van campus Sanderus (Antwerpen). Het psychodiagnostisch testmateriaal wordt bewaard op het gelijkvloers achter de balie van het leercentrum. De testotheek valt onder het beheer van het Psychodiagnostisch Centrum (PDC).

Dienstverlening & Contact

Onze testotheekmedewerkers zijn steeds bereid om inhoudelijk advies te verlenen m.b.t. psychodiagnostisch testmateriaal. Inhoudelijke vragen kunnen gesteld worden via testotheek@thomasmore.be. We proberen de vragen binnen een termijn van twee weken te beantwoorden. Daarnaast is het ook mogelijk om langs te komen en (via mail) een afspraak te maken met een van de testotheekmedewerkers.

Voorbeeldvragen waarvoor u bij ons terecht kunt:

 • “We zijn binnen ons CLB dringend op zoek naar een degelijke en betrouwbare niet verbale intelligentietest voor kinderen ouder dan 7 jaar. Wat is jullie ervaring met de SON-R 6-40?”
 • “Ik ben op zoek naar de ADP-IV. Op welke manier kan ik deze verkrijgen?”

Openingsuren, ontlening, reservering, gebruik van materiaal en verlenging

Openingsuren

De openingsuren van de testotheek zijn gelijkgesteld aan deze van het leercentrum van Antwerpen Sanderus.

 • Maandag, dinsdag en donderdag: doorlopend open van 8u tot 18u
 • Woensdag en vrijdag: doorlopend open van 8u tot 17u
 • Tijdens vakantieperiodes kunnen openingsuren aangepast zijn.  Neem hiervoor best contact op met het Leercentrum.

Ontlening

Voor het ontlenen richt de testotheek zich in de eerste plaats naar studenten Toegepaste Psychologie. Zij kunnen in het kader van practica, stage en bachelorproef materiaal consulteren, inoefenen en ontlenen.

Verder is de testotheek toegankelijk voor studenten en alumni van Thomas More Antwerpen en KU Leuven, stagementoren en externen.

 • Studenten van Thomas More en KU Leuven kunnen binnen het kader van hun lopende opleiding psychodiagnostisch testmateriaal ontlenen indien hun diploma dit toelaat, nl: studenten van de Bachelor in de Toegepaste Psychologie (Thomas More), studenten van de Masters in de Psychologie en (Ortho)pedagogiek (KULeuven). Hiertoe zullen zij persoonlijk ter plaatse een leenovereenkomst moeten ondertekenen.
 • Alumni van Thomas More en KU Leuven kunnen ook psychodiagnostisch testmateriaal ontlenen indien hun diploma dit toelaat, nl: afgestudeerde bachelors in de Toegepaste Psychologie (behaald aan Thomas More), masters in de Psychologie en (Ortho)pedagogiek (behaald aan KULeuven). Hiertoe zullen zij persoonlijk ter plaatse een leenovereenkomst moeten ondertekenen. Alumni kunnen specifiek testmateriaal maximaal 3 keer ontlenen. Studenten hebben steeds voorrang ten opzichte van alumni. Omwille van afspraken met de testuitgeverijen is het bovendien niet mogelijk om alle psychodiagnostische testen te ontlenen aan alumni.
 • Stagementoren en externen kunnen het testmateriaal enkel ter plaatse consulteren.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de ontleentermijn en lidgeld/jaar. Het testmateriaal wordt ingeleverd vóór 13u. Een uitzondering hierop is steeds mogelijk in samenspraak met de medewerkers.

Psychodiagnostisch testmateriaal (max. TOTAAL aantal) Termijn Lidgeld/jaar*
Studenten/personeel Thomas More (enkel van de opleiding Toegepaste Psychologie) 10 handleidingen 1 dag
(max 1 week)
gratis
3 testkoffers 1 dag
Studenten/personeel Associatie KU Leuven (enkel van de opleiding Psychologie, (Ortho)pedagogie of Logopedie) 5 handleidingen 1 dag
(max 1 week)
gratis
2 testkoffers 1 dag
Alumni Thomas More (enkel voor alumni Toegepaste Psychologie aan Thomas More Campus Sanderus)** 5 handleidingen 1 dag
(max 1 week)
5€/jaar
gratis: lid van Beroepsvereniging voor Psychologisch Consulenten
2 testkoffers 1 dag
enkel inkijken gratis
Alumni KU Leuven (enkel voor alumni Psychologie of (Ortho)pedagogie van KU Leuven)** 5 handleidingen 1 dag
(max 1 week)
€10/jaar
€5/jaar: lid van alumnivereniging
2 testkoffers 1 dag
enkel inkijken gratis
Externen enkel inkijken gratis

* Door het betalen van lidgeld kan je ook steeds boeken ontlenen in het leercentrum.
** Ieder instrument kan maximaal 3 keer worden ontleend.

Reservering

Alumni van Thomas More en studenten/personeel en alumni van KU Leuven, dienen het materiaal steeds vooraf via mail aan te vragen (testotheek@thomasmore.be). Bij deze reservering dient steeds de naam en de correcte testnummer te worden doorgegeven. De testnummer kan opgezocht worden door te zoeken in de LIMO-catalogus.

Studenten en personeel kunnen tijdens de openingsuren reserveren aan de balie van het leercentrum.

Gebruik van het materiaal

Het testmateriaal mag gedurende één dag ontleend worden. Indien noodzakelijk kan hierop een uitzondering worden gevraagd. Aangezien het de bedoeling is dat het psychodiagnostisch testmateriaal ontleend wordt ter kennismaking kan, conform de afspraken met uitgevers, éénzelfde test maximum drie keer ontleend worden door alumni van Thomas More Antwerpen en KU Leuven en door personeel/studenten van KU Leuven.

Van zodra je als lener in het bezit bent van het testmateriaal, ben je hier verantwoordelijk voor. Bij het ontlenen kijk je dus zelf na of alles aanwezig is. Het materiaal dient op tijd, compleet en in goede staat ingeleverd te worden. Bij verlies zal een bedrag equivalent aan de aankoopprijs van het materiaal betaald worden.

Testmateriaal mag niet aan derden doorgegeven worden en dient door de ontlener persoonlijk te worden opgehaald en teruggebracht.

Testen terugbrengen kan uitsluitend tijdens de openingsuren van het leercentrum.  Tijdens vakantieperiodes is het niet mogelijk om testmateriaal te ontlenen.

Verlenging

Verlenging van de leentermijn is mogelijk voor zover geen andere gebruiker het psychodiagnostisch testmateriaal heeft aangevraagd. Dit dient te gebeuren vóór het verstrijken van de inleveringsdatum via testotheek@thomasmore.be. Bij het laattijdig binnenbrengen wordt er een boete van €2.5/dag per test aangerekend.

Auteursrechten

Gebruik maken van de Testotheek impliceert het respecteren van de auteursrechten op het materiaal. Kopiëren van handleidingen, testboekjes, antwoordformulieren of welk soort materiaal dan ook is dus uitdrukkelijk verboden!

Onlinecatalogus

Het psychodiagnostisch testmateriaal is opgenomen in de onlinecatalogus van Thomas More en KULeuven. Om uw zoekactie te beperken tot psychodiagnostisch testmateriaal uit onze testotheekcollectie in het leercentrum van Antwerpen Sanderus, kunt u onderstaande adviezen opvolgen:

 • Klik bovenaan op de tab ‘Fysieke exemplaren in Thomas More’ (Als u deze optie niet selecteert, zoekt u immers in alle bronnen van alle instellingen van de Associatie KULeuven).
 • Als u de tab ‘Fysieke exemplaren in Thomas More’ hebt gekozen, kan u ook het leercentrum selecteren nl: ‘Campus Antwerpen’ i.p.v. ‘Alle fysieke exemplaren’.
 • Wij raden aan om te zoeken op naam van het psychodiagnostische testinstrument en hier de zoekterm ‘testotheek‘ aan toe te voegen. Op deze manier krijgt u enkel de items die zijn opgenomen in onze testotheekcollectie. Er werden telkens trefwoorden toegevoegd aan het psychodiagnostische testmateriaal, maar deze zijn niet exhaustief. Hierdoor levert het zoeken op onderwerp of trefwoord vaak niet het gewenste resultaat op.

Meer informatie over het opzoeken in de onlinecatalogus is te vinden in de handleiding van het leercentrum.

Testgeheugen van Vlaanderen

Het Psychodiagnostisch Centrum (PDC) beheert ook een testarchief, het zogeheten Testgeheugen van Vlaanderen. Dit is een plaats waar historisch testmateriaal wordt bewaard en gearchiveerd. Dit testarchief is geïntegreerd in de bibliotheek van het leercentrum.

Het is mogelijk voor studenten, alumni of externen om het materiaal in het testarchief te raadplegen voor klinische, educatieve of onderzoeksmatige doeleinden. Dit kan echter enkel na afspraak. Een afspraak kan worden gemaakt door te mailen naar pdc@thomasmore.be.

Recente testotheekaankopen

ADAPT : Vragenlijst voor adaptief gedrag

De ADAPT is een korte observatievragenlijst om adaptieve vaardigheden van volwassenen (16+) in kaart te brengen. De ADAPT meet vaardigheden die belangrijk zijn voor het (onafhankelijk) functioneren in onze maatschappij, zoals vaardigheden op het gebied van persoonlijke hygiëne, sociale contacten of het omgaan met geld en post (Hogrefe).

Meer info: https://www.hogrefe.com/nl/shop/adapt-vragenlijst-voor-adaptief-gedrag.html#1+1

ABAS-3 : Schaal voor adaptief gedrag

Met de ABAS-3 kan op een valide en betrouwbare manier het adaptieve gedrag van kinderen en volwassenen in kaart gebracht worden. De ABAS-3 meet vaardigheden die belangrijk zijn voor diverse gebieden in het dagelijks leven, zoals communicatie en sociaal contact, vrijetijdsbesteding, het zorgen voor de eigen gezondheid en veiligheid, of het uitvoeren van activiteiten in een thuis- of schoolomgeving. De ABAS-3 kan worden gebruikt als onderdeel van een breder diagnostisch onderzoek naar de adaptieve vaardigheden van kinderen en volwassenen met het oog op het in kaart brengen van sterktes en zwaktes bij indicatiestelling of voor het opstellen van een behandelingsplan op maat (Hogrefe).

Meer info: https://www.hogrefe.com/nl/shop/abas-3-schaal-voor-adaptief-gedrag.html#1+1

d2-R : Aandachts- en concentratietest

De d2 is een instrument voor het meten van de visuele aandacht, snelheid van informatieverwerking en het concentratievermogen. Het vaststellen van iemands vermogen de aandacht te richten en zich te concentreren is in uiteenlopende situaties van belang. Er is een pen-en-papier versie (d2) en een herziene, digitale versie (d2-R). Beide versies zijn geschikt voor zowel kinderen als volwassenen (Hogrefe).

Meer info: https://www.hogrefe.com/nl/shop/d2-aandachts-en-concentratietest.html

GPS : Gerontologische Persoonlijkheidsstoornissenschaal

Met de Gerontologische Persoonlijkheidsstoornissen schaal (GPS) screent men op persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen. Het instrument kan door de korte afnameduur worden ingezet als standaard screener voor persoonlijkheidsproblematiek in de ouderenzorg, GGZ en psychiatrie. Vaak zijn instrumenten voor persoonlijkheidsproblematiek gebaseerd op criteria die zijn afgeleid uit het gedrag en de leefwereld van jongere volwassenen (< 50 jaar). De andere levensfase en situationele context bij ouderen maakt dat een deel van deze criteria onvoldoende toepasbaar is in de ouderenpsychiatrie. Bij ouderen is ook de overlap met psychiatrische toestandsbeelden, zoals (chronische) stemmings-, angst- en somatoforme stoornissen, eerder regel dan uitzondering. Deze verweving van as-I-, as-II- en as-III-stoornissen alsmede de biopsychosociale aspecten van het verouderingsproces maken persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen tot een specifiek aandachtsgebied. De GPS is speciaal voor ouderen ontwikkeld en houdt met al deze factoren rekening (BSL).

Meer info: https://www.bsl.nl/shop/tests/persoonlijkheidsstoornis/gerontologische-persoonlijkheidsstoornissenschaal

IST : IST Intelligentie-structuur-test

De IST is een complete en veelzijdig inzetbare intelligentietest voor jongeren en volwassenen die groepsgewijs afgenomen kan worden. Hij geeft een algemene intelligentiescore en zes onderliggende scores. Er is ook een verkorte versie beschikbaar (Hogrefe).

Meer info: https://www.hogrefe.com/nl/shop/ist-intelligentie-structuur-test.html

Mini-SCL : Screeningsvragenlijst over psychische en lichamelijke klachten.

De Mini-SCL is een screeningsvragenlijst waarmee veel voorkomende klachten op een snelle en betrouwbare manier in kaart kunnen worden gebracht. Het doel van het instrument is om psychische en lichamelijke symptomen vroegtijdig te signaleren. De vragenlijst kan worden afgenomen bij volwassenen en jongeren vanaf 12 jaar (Hogrefe).

Meer info: https://www.hogrefe.com/nl/shop/mini-scl-screeningsvragenlijst-over-psychische-en-lichamelijke-klachten.html

RVDLT : Rey Visual Design Learning Test

Meet de capaciteit van het korte termijn/werkgeheugen, het leervermogen en het langetermijngeheugen voor visuele informatie bij kinderen van 6 t/m 12 jaar (BSL).

Meer info: https://www.bsl.nl/shop/rvdlt-complete-set-9789031386260?gclid=CjwKCAjwkaSaBhA4EiwALBgQaOhHCXcOAuWNMXwZhF0SRpHgDeKHf87yK1cy5Zgd5HmNoukXpnWVURoCOmwQAvD_BwE